జీవన శైలి

మహాభారతంలోని ‘ఉద్యోగ పర్వం’లో ఒక ఘట్టం, మనిషి భావహీనతకు అద్దం పడుతుంది. సభాపర్వంలో భంగపడిన పాండవులు- జూద నియమాన్ని అనుసరించి పన్నెండేళ్లు వనవాసం, ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాత వాసం పూర్తిచేస్తారు. ఒప్పందం ప్రకారం తమ రాజ్యభాగాన్ని అప్పగించాలని ధృతరాష్ట్రుడికి వర్తమానం పంపుతారు. కాదంటే యుద్ధం తప్పదన్న భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు. ఒకవైపు కన్నకొడుకులపై అంతులేని అనురాగం, మరోవైపు పలు ఒత్తిళ్ల కారణంగా ఆయన దిక్కుతోచని స్థితికి లోనవుతాడు. తనకు ఇష్టుడు, రథ సారథి అయిన సంజయుణ్ని పాండవుల వద్దకు రాయబారిగా పంపుతాడు. ఆ రాయబారం విఫలమవుతుంది. పాండవుల న్యాయమైన కోరిక కంటే, కొడుకులపై … Continue reading జీవన శైలి

YTD In Qlikview

Sum({< DateField = {“>=$(=Date(YearStart(vSelectedDate)))<=$(=Date(vSelectedDate))”} >} Sales) Sum({<Year=, Month=, Week=, Date={‘>=$(=YearStart(Today()))<=$(=Today())’}>} Sales ) Sum({< Month,Year,Date = {‘>=$(=Date(YearStart(max(Date))))<=$(=Date(max(Date)))’} >} Sales) YTD Average: Sum({< Monthname,Year,Month={“>=$(=Date(YearStart(max(Month)),’YYYY MMM’))<=$(=Date(max(Month),’YYYY MMM’))”} >} Sales) / Count( {<Monthname,Month={“>=$(=Date(YearStart(max(Month)),’YYYY MMM’))<=$(=Date(max(Month),’YYYY MMM’))”}>}DISTINCT Month) Monthname is in MMM format. Continue reading YTD In Qlikview

Dates in Set Analysis

Set vLastMonth= “=Date(Max(Month),’MMM-YY’)”; Set v2ndLastMonth= “=Date(AddMonths(Max(Month),-1),’MMM-YY’)”; Data: LOAD*, Date(MonthStart(Date),’MMM-YY’) as Month,Year(Date) as Year; LOAD CategoryName, Date, Sales, Amount FROM Data.xlsx (ooxml, embedded labels, table is [Data (2)]);   Expressions: Sum( {$<Month={“$(=Date(Max(Month),’MMM-YY’))”}>} Amount ) Sum( {$<Month={“$(=Date(AddMonths(Max(Month),-1),’MMM-YY’))”}>} Amount ) Dates in Set Analysis How to write the below set analysis in different way? Sum({$<CurDay -={“$(=Date(Date#(‘5/30/2016′,’MM/DD/YYYY’),’MM/DD/YYYY’))”}>}[Causal Total Time]) If(CurDay=MakeDate(2016,5,30),0,1) as IsIncluded, set analysis expression: Sum({$<IsIncluded ={1}>} [Causal Total … Continue reading Dates in Set Analysis

The Aggregation Scope

We have data on Date level. Dimensions: Date,CategoryName Measures: Sales,Amount. Data: load *,Date#(Month&’-‘&Year,’MMM-YYYY’) as MonthYear; load *, Month(Date) as Month,Year(Date) as Year; LOAD CategoryName, Date, Sales, Amount FROM Data.xlsx (ooxml, embedded labels, table is [Data]); Sum (TOTAL Amount) >> Will change the value with the selection Sum({1} Amount) >> Won’t change the value with selection and will give the value from entire document.   Data: Data.xlsx Continue reading The Aggregation Scope

Year-over-Year Comparisons

YoYComparison: load *,If( DayNumberOfYear(Date) <= DayNumberOfYear(Today()), 1, 0 ) as IsInYTD, If( DayNumberOfQuarter(Date) <= DayNumberOfQuarter(Today()), 1, 0) as IsInQTD, If( Day(Date) <= Day(Today()), 1, 0) as IsInMTD, If( Month(Date) = Month(Today()), 1, 0) as IsCurrentMonth, If( Month(AddMonths(Date,1)) = Month(Today()), 1, 0) as IsLastMonth; load *,Month(Date) as Month,Year(Date) as Year; LOAD CategoryName, date(Date) as Date, Sales, Amount FROM [Year-over-Year Comparisons_Sales.xlsx] (ooxml, embedded labels, table is Data); … Continue reading Year-over-Year Comparisons